Informacja z otwarcia ofert
Redaktor: Michał Ostatek   
10.09.2019.

(Informacja z otwarcia ofert)

 
 

Nr sprawy TDiM.26.1.4.2019 

                                                                                                                                                                   Opatów,  10. 09. 2019r.

 

Zadanie nr 1  Przebudowa drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia - Jeleniów - Wieś - Majdan - Podłazy – Piórków - Załącze - Komorniki – Wszachów, polegająca na budowie chodnika w m. Piórków km 3+295 - 3+364 odc. dł. 0,069 km

Zadanie nr 2  Przebudowa drogi powiatowej  nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce - Grocholice – Włostów w km 13+753 – 13+868 odc. dł. 0,115 km, oraz drogi powiatowej nr 0725T Włostów – Malżyn – Słoptów – Antoniów – Goźlice w km. 0+000-0+290 odc. dł. 0,290 km, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Włostów.

 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  300 630,45

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 30. 11. 2019r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

 WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

Robert Chachoń

Układanie Kostki Brukowej

ul. Wiśnoiwa 22

28-200 Stasdzów

262 244,45

60 m-cy

2.

DROMAR Jakub Bożek

ul. A. Hedy ps. „Szary” 9a

27-400 Ostrowiec Św.

263 824,98

84 m-ce

 

3.

„DROGOWIEC” S.C.

A. Jabłoński M. Jabłoński

ul. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

245 576,08

84 m-ce

 

4.

„DROGMAR” S.C.

M. Godzina P. Podeszwa

ul. Samsonowicza 6

27-400 Ostrowiec Św.

313 729,86

84 m-ce

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

Zmieniony ( 26.09.2019. )