Ogłoszenie o zamówieniu
Redaktor: Michał Ostatek   
12.10.2017.

Numer sprawy: TDiM.26.2.23.2017    

Opatów, 12. 10. 2017r


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro). 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:

Utwardzenie drogi do cmentarza w miejscowości Stodoły Wieś działka nr 66

Prosimy o złożenie oferty do dnia  17. 10. 2017  r. do godz. 1200

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 17. 10. 2017 r. o godz. 1215

Oświadczam, że :

Termin wykonania zamówienia - do  30. 10. 2017 r.

Termin płatności: 30 dni.

Udzielam gwarancji jakości - 48 miesięcy.

W załączeniu:

- Formularz cenowy; Kosztorys ofertowy.

DYREKTOR ZDP

 __________________________________________________________________________________________

Zmieniony ( 19.10.2017. )