Ogłoszenie o zamówieniu
Redaktor: Michał Ostatek   
12.10.2017.

 Numer sprawy: TDiM.26.2.22.2017    

 

Opatów, 12. 10. 2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro).

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

„Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018” na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1. Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Opatowie – obszar gminy Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Sadowie i Opatów oraz na innych drogach powiatowych w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego.

Przewidywana ilość godzin pracy :

- w akcji czynnej – 50 godz.

Oferent powinien posiadać: - 1 nośniki ciężkie (typu TATRA lub porównywalny) wraz z pługami ciężkimi obustronnymi  (strzałowymi).

Zadanie nr 2  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Opatowie – obszar gminy Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Sadowie i Opatów oraz na innych drogach powiatowych w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego.

Przewidywana ilość godzin pracy :

- w akcji czynnej - 50 godz.

Oferent powinien posiadać: - 2 ładowarki o pojemności łyżki nie mniej niż 2m3

Zadanie nr 3  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Smugach – obszar gminy Wojciechowice i Tarłów oraz na innych drogach powiatowych w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego.

Przewidywana ilość godzin pracy :

- w akcji czynnej - 150 godz.

Oferent powinien posiadać: - 1 nośnik ciężki (typu TATRA lub porównywalny) z pługiem strzałowym.

Zadanie nr 4  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Smugach – obszar gminy Wojciechowice i Tarłów oraz na innych drogach powiatowych w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego.

Przewidywana ilość godzin pracy :

- w akcji czynnej - 100 godz.

Oferent powinien posiadać: - 1 ładowarka o pojemności łyżki nie mniej niż 2m3

2. Szczegółowe warunki wykonania usług pojazdami samochodowymi i sprzętem przy zimowym utrzymaniu dróg -- Załącznik - warunki techniczne wykonania usług.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na Zadania).

Ilość godzin pracy w ww. Zadaniach jest ilością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz od decyzji i potrzeb Zamawiającego.

Zarząd Dróg Powiatowych posiada 6 nośników pod pług i  pługopiaskarkę, 1 ciągnik rolniczy oraz koparko - ładowarkę JCB i zastrzega sobie czynne uczestnictwo w akcji zimowego utrzymania dróg na terenie całego powiatu, według własnego uznania i potrzeb, oraz wykorzystanie w pierwszej kolejności swojego sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg.

Prosimy o złożenie oferty do dnia  19. 10. 2017  r. do godz. 1200

 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

 Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 19. 10. 2017 r. o godz. 1215

Termin wykonania zamówienia - do  30. 04. 2017 r.

W załączeniu:

W załączeniu formularz cenowy, wzór umowy, warunki techniczne wykonania usług.

 

DYREKTOR ZDP

 

 

Zmieniony ( 19.10.2017. )