Ogłoszenie o zamówieniu
Redaktor: Michał Ostatek   
10.10.2017.

Numer sprawy: TDiM.26.2.21.2017    

Opatów, 10. 10. 2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro).

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 Dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 300 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018

 Wymagania.

1) Zakup wraz z transportem soli na miejsce:

Zadanie nr I -  Dostawa soli do Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie – 220t

Zadanie nr II-  Dostawa soli do Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach (gm. Ożarów) – 80t

2) Sól drogowa z antyzbrylaczem stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodowy).

3) Musi odpowiadać wymaganiom higienicznym (posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny) oraz posiadać dopuszczenie lub inny dokument (atest, aktualne świadectwo dopuszczenia lub inny dokument) wskazujący na możliwość stosowania na drogach na terenie kraju.

4) Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane sukcesywnie zgodnie z ustaleniami z zamawiającym, zależnie od bieżących potrzeb, do końca października.

5) Rzeczywista wielkość dostawy może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków atmosferycznych i zapotrzebowania soli do zimowego utrzymania.

6) Dostawy realizowane będą samochodami samowyładowczymi, a wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonego materiału, a w szczególności na jego zawilgocenie. Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość dostaw.

7) Forma dostawy – sól luzem bez opakowań

 Prosimy o złożenie oferty do dnia  13. 10. 2017  r. do godz. 1200

 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

 Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 13. 10. 2017 r. o godz. 1215

Termin wykonania zamówienia - do  31. 10. 2017 r.

Termin płatności: 14 dni.

W załączeniu:

- Formularz cenowy do pobrania;

Dyrektor ZDP

 

 

Zmieniony ( 19.10.2017. )