Ogłoszenie o wyborze oferty
Redaktor: Michał Ostatek   
18.07.2017.

TDiM.26.1.4.2017                                                                                                                         Opatów, 18. 07. 2017 r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym spr. nr TDiM.26.1.4.2017  pod nazwą: 

 Remont dróg powiatowych nr 0716T w m. Baranówek, nr 0717T w m. Baranówek  i Janczyce oraz nr 0771T w m. Janczyce i Wszachów.

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%

                                                                         Gwarancja – 5%

                                                                         Jakość wykonania poboczy - 10%

                                                                         Posiadane maszyny budowlane - 25%

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 8 oferty

1) DROGOMEX” Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków                             przyznane punkty: cena - 43,66 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00                                                                                              pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

2) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki           przyznane punkty: cena - 34,91 pkt;   gwarancja - 0,00 pkt,; jakość - 3,00                                                                                               pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

3„TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów                          przyznane punkty: cena - 49,10 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 5,00                                                                                                pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce                                    przyznane punkty: cena - 58,37 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 3,00                                                                                                pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44     przyznane punkty: cena - 52,64 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00                                                                                              pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

6. PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E,

23-200 Kraśnik                  przyznane punkty: cena - 48,97 pkt;   gwarancja - 2,50 pkt,; jakość - 10,00                                                                                             pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

7. „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31                              przyznane punkty: cena - 47,98 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00                                                                                              pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

8. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów                                przyznane punkty: cena - 60 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00                                                                                                    pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

 Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

                                                                                                                      

 

                                                                                                                             Henryk Satur                                                    

      ………………………………………

      Kierownik Zamawiającego

Zmieniony ( 26.10.2017. )