Zamówienia do 30 tys E
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
08.05.2019.
   Opatów, 08. 05. 2019r

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na:

  dostawę 20 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1

26-065 Piekoszów k/Kielc

 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

 Uzasadnienie wyboru:

Spełnił postawione wymogi.

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

 

1. „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1

26-065 Piekoszów k/Kielc

z ceną ofertową 34 440,00 zł brutto.

 

2. BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczańska 237

01-919 Warszawa              

z ceną ofertową 42 558,00 zł brutto.

 

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego 
© 2019 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie