Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
29.05.2020.

     Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020                                                                                                     Opatów,  29. 05. 2020r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek - Łagówka - Łagowica - Pipała - Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska  w m. Iwaniska  polegająca na budowie chodnika w km 11+048 - 11+669 oraz w km 11+755 - 11+969 o łącznej dł. 0,835 km.

  

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych


 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 DROGOWIEC Marcin Jabłoński

ul. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.       

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%; Gwarancja – 5%; Jakość wykonania poboczy - 35%;

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 35,00 pkt.;

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 DROGOWIEC Marcin Jabłoński

ul. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.       

- przyznane punkty  100,00: cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;               

2) „DROGMAR” S.C.

M. Godzina P. Podeszwa

ul. Samsonowicza 6

27-400 Ostrowiec Św.

- przyznane punkty  92,80 pkt: cena - 52,80 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

 

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

                                                                                                                         

 

                                               Grzegorz Pietrzyk

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

 
Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
26.05.2020.

(Informacja z otwarcia ofert)

 

 Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020

                                                                                                                                                                    Opatów,  26. 05. 2020r.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek - Łagówka - Łagowica - Pipała - Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska  w m. Iwaniska  polegająca na budowie chodnika w km 11+048 - 11+669 oraz w km 11+755 - 11+969 o łącznej dł. 0,835 km. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  1 005 061,31


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 15. 09. 2020r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 DROGOWIEC Marcin Jabłoński

ul. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.       

836 573,25

84 m-cy

 

2.

„DROGMAR” S.C.

M. Godzina P. Podeszwa

ul. Samsonowicza 6

27-400 Ostrowiec Św.

951 698,49

84 m-cy

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

 
© 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie