Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
18.05.2018.

                TDiM.26.1.6.2018                                                                                                                                     Opatów, 18. 05. 2018 r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym spr. nr TDiM.26.1.8.2018  pod nazwą: 

Remont drogi powiatowej nr 0715T Kujawy - Szczeglice od km 0+681 do km 1+141 odc dł 0,460km - celem zabezpieczenia  wąwozu lessowego

 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, t.j.)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 DROGMAR s.c.

M. Godzina, P. Podeszwa

27-400 Ostrowiec Św.

ul. Samsonowicza 6

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

§         (C) cena 60 %

§         (G) okres gwarancji  5%

§          (S) posiadane maszyny budowlane - 35%

 3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; maszyny - 35,00 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 4. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

 1) Zakład Remontowo - Budowlany

„DARBUD” Darowski Adam

Kłoda, ul. Długa 60

28-236 Rytwiany

                                               przyznane punkty 91,50: cena - 54,00 pkt;   gwarancja - 2,5 pkt: maszyny - 25,00 pkt.

2) DROGMAR s.c.

M. Godzina, P. Podeszwa

27-400 Ostrowiec Św.

ul. Samsonowicza 6

                                               przyznane punkty 100,00: cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5 pkt,; maszyny - 35,00 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnych ofert

 

Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

                                                                                                                  

                                                                                                                              Grzegorz Pietrzyk

                                                                                                                       ………………………………………

         Kierownik Zamawiającego

______________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
15.05.2018.

             TDiM.26.1.9.2018                                                                                                                                   Opatów, 15. 05. 2018 r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

 

Część 1 (Zadanie nr 1.)

Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska - Tęcza - Krępa Dolna - Boduszów - Mydłów - Kaczyce - Grocholice - Włostów w m. Mydłów, Kaczyce w km 8+439 - 9+239, 10+035 - 10+535  odc. o łącznej dł. 1,300 km

 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, t.j.)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów  

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%

                                                                         Gwarancja – 5%

                                                                         Jakość wykonania poboczy - 10%

                                                                         Posiadane maszyny budowlane - 25%

 

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert.

 

1) DROGOMEX” Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków                                               przyznane punkty 86,20: cena - 46,20 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

 

2) „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów                              przyznane punkty 87,20: cena - 52,20 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        5,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

3) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce                                     przyznane punkty 93,40: cena - 53,40 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

                                                               przyznane punkty 94,60: cena - 54,60 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.     

 

 

5) „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31                                 przyznane punkty 81,40: cena - 41,40 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

 

6) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów  

                                                               przyznane punkty 100,00: cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                      10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

7) Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów                                  przyznane punkty 96,40: cena - 56,40 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

               

 

                Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnych ofert.

 

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

                                               Grzegorz Pietrzyk                              

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

 

____________________________________________________________________________________________

 
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
15.05.2018.

             TDiM.26.1.9.2018                                                                                                                                   Opatów, 15. 05. 2018 r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

 

Część 2 (Zadanie nr 2.)

Remont drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek - Łagówka - Łagowica - Pipała - Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola- Zielonka - Iwaniska w m. Wzory w km 9+284 – 9+544 odc dł. 0,260 km

 

 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, t.j.)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów  

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%

                                                                         Gwarancja – 5%

                                                                         Jakość wykonania poboczy - 10%

                                                                         Posiadane maszyny budowlane - 25%

 

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert.

 

1) DROGOMEX” Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków                                               przyznane punkty 76,00: cena - 36,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

2) „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów                              przyznane punkty 71,00: cena - 36,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        5,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

 

 

3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

                                                               przyznane punkty 94,00: cena - 54,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.     

 

 

4 „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31                                 przyznane punkty 77,80: cena - 37,80 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

 

5) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów  

                                                               przyznane punkty 100,00: cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                      10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

6) Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów                                  przyznane punkty 89,80: cena - 49,80 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

               

 

                Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnych ofert.

 

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

 

 

 

                                                                                                                               

 

                                               Grzegorz Pietrzyk                              

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

 

____________________________________________________________________________________________

 

 
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
15.05.2018.

             TDiM.26.1.9.2018                                                                                                                                   Opatów, 15. 05. 2018 r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

 

Część 3 (Zadanie nr 3.)

Remont drogi powiatowej nr 0709T Skolankowska Wola - Józefin - Marianów w m. Marianów w km 3+003 – 4+063 odc dł. 1,060 km

 

 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, t.j.)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów  

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%

                                                                         Gwarancja – 5%

                                                                         Jakość wykonania poboczy - 10%

                                                                         Posiadane maszyny budowlane - 25%

 

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert.

 

1) DROGOMEX” Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków                                               przyznane punkty 88,00: cena - 48,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

2) „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów                              przyznane punkty 89,00: cena - 54,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        5,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

 

 

3) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart
 Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce

                                                               przyznane punkty 94,60: cena - 54,60 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.     

 

4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

                                                               przyznane punkty 95,20: cena - 55,20 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.     

 

 

5) „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31                                 przyznane punkty 81,40: cena - 41,40 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

 

6) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów  

                                                               przyznane punkty 100,00: cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                      10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

7) Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów                                  przyznane punkty 98,80: cena - 58,80 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

               

 

                Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnych ofert.

 

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

                                               Grzegorz Pietrzyk                              

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

 

____________________________________________________________________________________________

 

 
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
15.05.2018.

             TDiM.26.1.10.2018                                                                                                                                Opatów, 15. 05. 2018 r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

 

Część 1 (Zadanie nr 1.)

Remont drogi powiatowej nr 0759T Wojciechowice – Jasice w m. Wojciechowice w km 0+010- 0+506 odc. dł. 0,496 km.

 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, t.j.)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%

                                                                         Gwarancja – 5%

                                                                         Jakość wykonania poboczy - 10%

                                                                         Posiadane maszyny budowlane - 25%

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert.

 

1) „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów                              przyznane punkty 88,40: cena - 53,40 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        5,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

2) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce                                     przyznane punkty 99,88: cena - 59,88 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

                                                               przyznane punkty 100: cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                           10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.     

4) „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31                                 przyznane punkty 83,80: cena - 43,80 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

5) Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów                                  przyznane punkty 97,00: cena - 57,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

                Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnych ofert.

 

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

 

 

 

                                                                                                                               

 

                                               Grzegorz Pietrzyk                              

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

 

____________________________________________________________________________________________

 
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
15.05.2018.

             TDiM.26.1.10.2018                                                                                                                                Opatów, 15. 05. 2018 r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

 

Część 2 (Zadanie nr 2.)

Remont drogi powiatowej nr 0736T dr. pow. Nr 42164 - Bożęcin – Przezwody – Pęczyny - Kleczanów w m. Grochocice w km 0+000- 1+495 odc. dł. 1,495 km.

 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, t.j.)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%

                                                                         Gwarancja – 5%

                                                                         Jakość wykonania poboczy - 10%

                                                                         Posiadane maszyny budowlane - 25%

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert.

 

1) „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów                              przyznane punkty 92,00: cena - 57,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        5,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

2) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce                                     przyznane punkty 98,20: cena - 58,20 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

                                                               przyznane punkty 100: cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                           10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.     

 

4) „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31                                 przyznane punkty 88,00: cena - 48,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

5) Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów                                  przyznane punkty 95,20: cena - 55,20 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

 

 

                Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnych ofert.

 

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

                                               Grzegorz Pietrzyk                              

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

 

____________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
15.05.2018.

        

             TDiM.26.1.10.2018                                                                                                                                Opatów, 15. 05. 2018 r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

 

Część 3 (Zadanie nr 3.)

Remont drogi powiatowej nr 0733T (Pawłowska Wola) – gr. woj. świętokrzyskiego – Ciszyca Dolna w m. Ciszyca Dolna w km. 0+000-2+505 odc. dł. 2,505 km

 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, t.j.)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%

                                                                         Gwarancja – 5%

                                                                         Jakość wykonania poboczy - 10%

                                                                         Posiadane maszyny budowlane - 25%

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena - 99,40 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 ofert.

 

1) „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów                              przyznane punkty 95,00: cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        5,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

                                                               przyznane punkty 99,40: cena - 59,40 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.     

 

3) „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31                                 przyznane punkty 89,80: cena - 49,80 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

4) Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów                                  przyznane punkty 88,00: cena - 48,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

 

 

                Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnych ofert.

 

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

                                               Grzegorz Pietrzyk                              

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

 

____________________________________________________________________________________________

 

  

 

 
© 2018 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie