Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
28.06.2019.

(Informacja z otwarcia ofert)

 

Nr sprawy TDiM.26.1.1.2019 

                                                                                                                                                           Opatów,  28. 06. 2019r.


Zadanie nr 1  „Przebudowa drogi wewnętrznej leżącą w obszarze usług publicznych  celem włączenia jej do drogi powiatowej ulicy A. Mickiewicza w Opatowie”.

Zadanie nr 2  „Przebudowa drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola - Mirogonowice - Nagórzyce - Janowice - Szczegło - Duklany - Kolonia Niemienice - Porudzie - Opatów polegająca na budowie chodnika w km 11+301 - 12+745 odc. dł. 1,444km.”

Zadanie nr 3  „ Przebudowa drogi powiatowej nr  0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice - Włostów w m. Iwaniska ul. Kolejowa, polegająca na budowie chodnika w km 0+000 - 0+493 odc. dł. 0,493 km” 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  2 615 659,18

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 30. 10. 2019r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

FHU "KOWEX" Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225 Pawłów

2 011 812,60

60 m-cy

 

2.

„DROGOWIEC” S.C.

A. Jabłoński M. Jabłoński

ul. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

2 031 687,92

84 m-cy

 

3.

„DROGMAR” S.C.

M. Godzina P. Podeszwa

ul. Samsonowicza 6

27-400 Ostrowiec Św.

2 141 431,43

84 m-cy

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

 


 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________

 
Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
28.06.2019.

(Informacja z otwarcia ofert)

 

Nr sprawy TDiM.26.1.3.2019 

                                                                                                                                                       Opatów,  28. 06. 2019r.

 

Zadanie nr 1  Przebudowa drogi powiatowej nr 0734T dr. woj. Nr 755 – Ługi - Mikułowice – Wojciechowice – Zacisze – Mierzanowice – Horochów – Kaliszany – Gierczyce – Nikisiałka Duża polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gierczyce  w km od 7+497 – 7+737 na odcinku  0,240 km,

Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr  0732T Męczennice - Słabuszewice - Gołębiów Szlachecki, polegająca na budowie chodnika w m. Słabuszewice km 1+438 - 1+628 odc. dł. 0,190 km.

Zadanie nr 3  Remont drogi powiatowej nr 0703T Zochcin - Sadowie - dr. kraj. nr 9 w m. Sadowie w km 1+858-1+980 odc. o dł. 0,122 km. 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  257 622,01

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 15. 10. 2019r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

FHU "KOWEX" Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225 Pawłów

224 550,04

84 m-ce

 

2.

„DROGOWIEC” S.C.

A. Jabłoński M. Jabłoński

ul. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

233 159,42

84 m-ce

 

3.

„DROGMAR” S.C.

M. Godzina P. Podeszwa

ul. Samsonowicza 6

27-400 Ostrowiec Św.

259 744,85

84 m-ce

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________

 
Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
25.06.2019.

(Informacja z otwarcia ofert)

 

Nr sprawy TDiM.26.1.2.2019 

                                                                                                                                             Opatów,  25. 06. 2019r.

 

Zadanie nr 1  Remont drogi powiatowej nr  0706T gr. pow. opatowskiego – Podlesie – Nieskurzów Stary w km 1+513 – 3+003 odc. dł 1,490 km

Zadanie nr 2   Remont drogi powiatowej nr 0761T dr. pow. Nr 42111 - Karsy - dr. pow. Nr 42113 w m. Karsy w km 1+954 - 4+000 odc. dł. 2,046 km

 Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  1 661 015,85

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 30. 09. 2019r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17

26-052 Nowiny

1 432 602,24

72 m-ce

 

2.

DROGMEX Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

1 296 262,49

84 m-ce

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DROKAM Tomasz Wojtas

Piaseczno 44

27-670 Łoniów

1 172 759,52

84 m-ce

4.

FHU "KOWEX" Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225 Pawłów

1 295 389,28

84 m-ce

5.

STAR BUDOWA Karol Cieśla

Chybice 77

27-225 Pawłów

1 262 357,39

84 m-ce

6.

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

1 202 914,82

84 m-ce

7.

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

1 483 486,12

84 m-ce

8.

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1

26-065 Piekoszów

1 331 875,90

84 m-ce

9.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

1 738 105,13

84 m-ce

10.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX -INWESTYCJE Sp. K.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

1 129 241,40

84 m-ce

11.

BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o.o.

Ul. Św. Rocha 31

27-215 Wąchock

1 377 949,74

84 m-ce

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

 
© 2019 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie