Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
15.02.2018.

 

TDiM.26.1.3.2018                                                                                                                                Opatów, 15. 02. 2018 r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

 

Remont drogi powiatowej nr 0697T Ożarów - Sobów - Szymanówka - Kruków - Lasocin - Janów - Nowe na odc. Szymanówka - Lasocin w km 4+235 do km 6+780 km odc. dł. 2,545 km.

 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, t.j.)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%

                                                                         Gwarancja – 5%

                                                                         Jakość wykonania poboczy - 10%

                                                                         Posiadane maszyny budowlane - 25%

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 8 oferty

 

1) DROGOMEX” Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków                                                przyznane punkty 81,40: cena - 41,40 pkt;   gwarancja - 5 pkt,; jakość - 10,00                                                                                       pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

2) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki                                przyznane punkty 67,00: cena - 42,00 pkt;   gwarancja - 0,00 pkt,; jakość                                                                                           -00,00    pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44          przyznane punkty 96,40: cena - 56,40 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

                              

4) „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów                              przyznane punkty 89,60: cena - 54,60 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        5,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

5) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów                                   przyznane punkty 88,00: cena - 48,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

                              

 

6) „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31                                  przyznane punkty 80,80: cena - 43,80 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        7,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

7)  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33                  

28-200 Staszów                                   przyznane punkty 100,00: cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość                                                                        10,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

8) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart  Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce                                      przyznane punkty 78,60: cena - 48,60 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -                                                                                        00,00 pkt.; maszyny - 25,00 pkt.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnych ofert.

 

Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

 

 

 

                                                                                                                               

 

                                               Grzegorz Pietrzyk                                              

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 
Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
13.02.2018.

(Informacja z otwarcia ofert)

 

 Nr sprawy TDiM.26.1.3.2018                                                                                                                                                                       Opatów,  13. 02. 2018r.

 

 Remont drogi powiatowej nr 0697T Ożarów - Sobów - Szymanówka - Kruków - Lasocin - Janów - Nowe na odc. Szymanówka - Lasocin w km 4+235 do km 6+780 km odc. dł. 2,545 km.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 576841,00 zł

       

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 31. 07. 2018r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

Termin wykonania

Termin płatności

 

1.

 

DROGOMEX” Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

840512,52

84 m-ce

31.07. 2018r.

 

30 dni

 

 

2.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki          

828524,65

60 m-cy

31.07. 2018r.

 

30 dni

 

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

615924,85

84 m-ce

31.07. 2018r.

 

30 dni

 

 

4.

 

„TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów    

636810,51

84 m-ce

31.07. 2018r.

 

30 dni

 

 

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów
Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów  

725284,44

84 m-ce

31.07. 2018r.

 

30 dni

 

 

6.

 

„BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31

793179,08

84 m-ce

31.07. 2018r.

 

30 dni

 

7.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

„DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów          

580010,23

84 m-ce

31.07. 2018r.

 

30 dni

 

8.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart
 Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce

711297,01

84 m-ce

31.07. 2018r.

 

30 dni

 

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

 
© 2018 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie