Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
11.09.2019.

     Nr sprawy TDiM.26.1.4.2019                                                                                                     Opatów,  11. 09. 2019r.

 

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

 

Zadanie nr 1  Przebudowa drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia - Jeleniów - Wieś - Majdan - Podłazy – Piórków - Załącze - Komorniki – Wszachów, polegająca na budowie chodnika w m. Piórków km 3+295 - 3+364 odc. dł. 0,069 km

Zadanie nr 2  Przebudowa drogi powiatowej  nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce - Grocholice – Włostów w km 13+753 – 13+868 odc. dł. 0,115 km, oraz drogi powiatowej nr 0725T Włostów – Malżyn – Słoptów – Antoniów – Goźlice w km. 0+000-0+290 odc. dł. 0,290 km, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Włostów.

 

 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„DROGOWIEC” S.C.

A. Jabłoński M. Jabłoński

ul. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%; Gwarancja – 5%; Jakość wykonania poboczy - 35%;

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium: 
cena -
60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość - 35,00 pkt.;

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty.

 

1) Robert Chachoń

Układanie Kostki Brukowej

ul. Wiśnoiwa 22

28-200 Staszów

- przyznane punkty  91,40: cena - 56,40 pkt;   gwarancja - 0,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;  

2) DROMAR Jakub Bożek

ul. A. Hedy ps. „Szary” 9a

27-400 Ostrowiec Św.

- przyznane punkty  95,80: cena - 55,80 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;  

3) „DROGOWIEC” S.C.

A. Jabłoński M. Jabłoński

ul. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

- przyznane punkty  100,00: cena - 60,00 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;               

4)  „DROGMAR” S.C.

M. Godzina P. Podeszwa

ul. Samsonowicza 6

27-400 Ostrowiec Św.

- przyznane punkty  86,80 pkt: cena - 46,80 pkt;   gwarancja - 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

 

                Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnych ofert.

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

                                                                                                                   

 

                                               Grzegorz Pietrzyk

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

 
Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
10.09.2019.

(Informacja z otwarcia ofert)

 
 

Nr sprawy TDiM.26.1.4.2019 

                                                                                                                                                                   Opatów,  10. 09. 2019r.

 

Zadanie nr 1  Przebudowa drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia - Jeleniów - Wieś - Majdan - Podłazy – Piórków - Załącze - Komorniki – Wszachów, polegająca na budowie chodnika w m. Piórków km 3+295 - 3+364 odc. dł. 0,069 km

Zadanie nr 2  Przebudowa drogi powiatowej  nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce - Grocholice – Włostów w km 13+753 – 13+868 odc. dł. 0,115 km, oraz drogi powiatowej nr 0725T Włostów – Malżyn – Słoptów – Antoniów – Goźlice w km. 0+000-0+290 odc. dł. 0,290 km, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Włostów.

 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  300 630,45

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 30. 11. 2019r.

TERMIN PŁATNOŚCI - 30 dni

 WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Gwarancja

 

1.

 

Robert Chachoń

Układanie Kostki Brukowej

ul. Wiśnoiwa 22

28-200 Stasdzów

262 244,45

60 m-cy

2.

DROMAR Jakub Bożek

ul. A. Hedy ps. „Szary” 9a

27-400 Ostrowiec Św.

263 824,98

84 m-ce

 

3.

„DROGOWIEC” S.C.

A. Jabłoński M. Jabłoński

ul. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

245 576,08

84 m-ce

 

4.

„DROGMAR” S.C.

M. Godzina P. Podeszwa

ul. Samsonowicza 6

27-400 Ostrowiec Św.

313 729,86

84 m-ce

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

 

             Grzegorz Pietrzyk

       .............................................

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

 
© 2019 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie