Archiwum zam. do 30 tys ELista artykułów w archiwum z miesiąca: 10 - 2017 roku.


Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
13.10.2017.

Numer sprawy: TDiM.26.2.21.2017    

Opatów, 13. 10. 2017r

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na:

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 300 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

OLAN Południe Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową o wartości 73062,00 zł brutto,

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 ofert.

1. OLAN Południe Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska   (73062,00 zł)

2. Grankrusz Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 3
22-100 Chełm   (79047,18 zł)

3. PHUB "TRASA" Sp. z o. o.
ul. Żeromskiego 7
21-500 Biała Podlaska  (78597,00 zł)

Dyrektor

Zmieniony ( 19.10.2017. )
 
Ogłoszenie o zamówieniu Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
12.10.2017.

Numer sprawy: TDiM.26.2.23.2017    

Opatów, 12. 10. 2017r


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro). 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:

Utwardzenie drogi do cmentarza w miejscowości Stodoły Wieś działka nr 66

Prosimy o złożenie oferty do dnia  17. 10. 2017  r. do godz. 1200

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 17. 10. 2017 r. o godz. 1215

Oświadczam, że :

Termin wykonania zamówienia - do  30. 10. 2017 r.

Termin płatności: 30 dni.

Udzielam gwarancji jakości - 48 miesięcy.

W załączeniu:

- Formularz cenowy; Kosztorys ofertowy.

DYREKTOR ZDP

 __________________________________________________________________________________________

Zmieniony ( 19.10.2017. )
 
Ogłoszenie o zamówieniu Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
12.10.2017.

 Numer sprawy: TDiM.26.2.22.2017    

 

Opatów, 12. 10. 2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro).

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

„Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018” na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1. Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Opatowie – obszar gminy Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Sadowie i Opatów oraz na innych drogach powiatowych w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego.

Przewidywana ilość godzin pracy :

- w akcji czynnej – 50 godz.

Oferent powinien posiadać: - 1 nośniki ciężkie (typu TATRA lub porównywalny) wraz z pługami ciężkimi obustronnymi  (strzałowymi).

Zadanie nr 2  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Opatowie – obszar gminy Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Sadowie i Opatów oraz na innych drogach powiatowych w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego.

Przewidywana ilość godzin pracy :

- w akcji czynnej - 50 godz.

Oferent powinien posiadać: - 2 ładowarki o pojemności łyżki nie mniej niż 2m3

Zadanie nr 3  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Smugach – obszar gminy Wojciechowice i Tarłów oraz na innych drogach powiatowych w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego.

Przewidywana ilość godzin pracy :

- w akcji czynnej - 150 godz.

Oferent powinien posiadać: - 1 nośnik ciężki (typu TATRA lub porównywalny) z pługiem strzałowym.

Zadanie nr 4  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Smugach – obszar gminy Wojciechowice i Tarłów oraz na innych drogach powiatowych w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego.

Przewidywana ilość godzin pracy :

- w akcji czynnej - 100 godz.

Oferent powinien posiadać: - 1 ładowarka o pojemności łyżki nie mniej niż 2m3

2. Szczegółowe warunki wykonania usług pojazdami samochodowymi i sprzętem przy zimowym utrzymaniu dróg -- Załącznik - warunki techniczne wykonania usług.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na Zadania).

Ilość godzin pracy w ww. Zadaniach jest ilością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz od decyzji i potrzeb Zamawiającego.

Zarząd Dróg Powiatowych posiada 6 nośników pod pług i  pługopiaskarkę, 1 ciągnik rolniczy oraz koparko - ładowarkę JCB i zastrzega sobie czynne uczestnictwo w akcji zimowego utrzymania dróg na terenie całego powiatu, według własnego uznania i potrzeb, oraz wykorzystanie w pierwszej kolejności swojego sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg.

Prosimy o złożenie oferty do dnia  19. 10. 2017  r. do godz. 1200

 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

 Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 19. 10. 2017 r. o godz. 1215

Termin wykonania zamówienia - do  30. 04. 2017 r.

W załączeniu:

W załączeniu formularz cenowy, wzór umowy, warunki techniczne wykonania usług.

 

DYREKTOR ZDP

 

 

Zmieniony ( 19.10.2017. )
 
Ogłoszenie o zamówieniu Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
10.10.2017.

Numer sprawy: TDiM.26.2.21.2017    

Opatów, 10. 10. 2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro).

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 Dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 300 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018

 Wymagania.

1) Zakup wraz z transportem soli na miejsce:

Zadanie nr I -  Dostawa soli do Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie – 220t

Zadanie nr II-  Dostawa soli do Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach (gm. Ożarów) – 80t

2) Sól drogowa z antyzbrylaczem stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodowy).

3) Musi odpowiadać wymaganiom higienicznym (posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny) oraz posiadać dopuszczenie lub inny dokument (atest, aktualne świadectwo dopuszczenia lub inny dokument) wskazujący na możliwość stosowania na drogach na terenie kraju.

4) Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane sukcesywnie zgodnie z ustaleniami z zamawiającym, zależnie od bieżących potrzeb, do końca października.

5) Rzeczywista wielkość dostawy może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków atmosferycznych i zapotrzebowania soli do zimowego utrzymania.

6) Dostawy realizowane będą samochodami samowyładowczymi, a wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonego materiału, a w szczególności na jego zawilgocenie. Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość dostaw.

7) Forma dostawy – sól luzem bez opakowań

 Prosimy o złożenie oferty do dnia  13. 10. 2017  r. do godz. 1200

 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

 Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 13. 10. 2017 r. o godz. 1215

Termin wykonania zamówienia - do  31. 10. 2017 r.

Termin płatności: 14 dni.

W załączeniu:

- Formularz cenowy do pobrania;

Dyrektor ZDP

 

 

Zmieniony ( 19.10.2017. )
 
© 2017 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie