Archiwum zam. do 30 tys ELista artykułów w archiwum z miesiąca: 1 - 2020 roku.


Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
14.01.2020.

    Opatów, 14. 01. 2020r

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na wykonanie usługi

 

wycięcia 24 szt. drzew rosnących przy drodze powiatowej :


 - w m. Gryzikamień  szt. 3 -  w obwodzie 220 - 330 cm;

- w m. Marianów 21 szt. w obwodzie 160 - 500 cm;

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PPHU SŁOMA

Grzegorz Słoma

ul. Małogoska 4

26-060 Chęciny

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową za wykonanie usługi w wysokości 4 644,00 zł  brutto,

W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

 

                                                                                                                                     Grzegorz Pietrzyk

…………………………………

Podpis Zamawiającego

Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
Zapytanie ofertowe Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
08.01.2020.

Opatów, 08. 01. 2020r

 


 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro).

                 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi

 wycięcia 24 szt. drzew rosnących przy drodze powiatowej :

 - w m. Gryzikamień  szt. 3 -  w obwodzie 220 - 330 cm;

- w m. Marianów 21 szt. w obwodzie 160 - 500 cm;

 I. Wariant realizacji:

1. Drzewa do wycinki wskaże zamawiający.

2. Uporządkowanie placu po wycince przez wykonawcę.

3. Pozyskane drewno przechodzi na własność wykonawcy usługi w rozliczeniu za usługę.

 

Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 14. 01. 2020 r. do godz. 1200

 Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

 Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Termin wykonania zamówienia - do 31. 01. 2020 r.

 W załączeniu:

- Formularz cenowy;

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

 

Załącznik do pobranie

 

 

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego

Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
© 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie